baner
Polskie Towarzystwo Proteomiczne
Strona główna

Władze PTP

Statut PTP

Jak zostać członkiem PTP?

Kontakt

Aktualności

Członkostwo
Jak zostać Członkiem PTP?

Członkiem PTP może zostać osoba pełnoletnia - może to być obywatel polski lub cudzoziemiec deklarujący gotowość pracy na rzecz realizacji celów Towarzystwa, w szczególności posiadający dorobek naukowy z zakresu proteomiki. Kandydat powinien solidaryzować się z celami i sposobami działania Towarzystwa. Kandydat na członka PTP musi pisemnie wyrazić wolę uczestnictwa w pracach PTSM i podporządkowania się wymogom statutu. Wypełniony formularz zgłoszenia członkostwa w PTSM należy przysłać na adres Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Towarzystwa pocztą lub faksem. Członkostwo w PTP wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej w wysokości 30 zł rocznie na ponizsze konto Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Proteomiczne

Nr konta: 63 1600 1462 1884 2158 8000 0001Formularz zgłoszenia członkostwa w Polskim Towarzystwie Proteomicznym jest dostępny tutaj.