logo
baner
Polish Proteomics Society
Home Page

Board Members

PPS Statutes

Join us

Contact

Events

Statut
STATUT STOWARZYSZENIA o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO PROTEOMICZNE (PTP) z siedzibą w Poznaniu, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14
 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Stowarzyszenie o nazwie : „Polskie Towarzystwo Proteomiczne” zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie wiedzy członków na temat proteomiki oraz przyczynianie się do nawiązywania i utrwalania współpracy naukowej,  popularyzację zagadnień proteomiki oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych podejmujących takie działania.

2.      W kontaktach międzynarodowych Towarzystwo będzie używać nazwy: „Polish Proteomics Society”.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.

§ 3

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo  o stowarzyszeniach” (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem "Polskie Towarzystwo Proteomiczne".

2. Zarząd używa pieczęci podłużnej z napisem "Polskie Towarzystwo Proteomiczne, Zarząd, adres siedziby".

 

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest integracja środowiska naukowców wykorzystujących narzędzia proteomiczne w swojej codziennej pracy oraz stworzenie jej wspólnej reprezentacji na  zewnątrz, a także wspieranie rozwoju oraz popularyzacja zagadnień proteomiki. Interdyscyplinarny charakter badań proteomicznych pozwoli na integrację środowisk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych, itp.

§ 8

Towarzystwo działa jako forum dyskusji i współpracy wszystkich naukowców wykorzystujących narzędzia proteomiczne w toku swoich badań, zarówno w badaniach podstawowych, jak i zastosowaniach praktycznych.

§ 9

Dla realizacji swych celów Towarzystwo:

1. organizuje zjazdy, sympozja, konferencje i inne zebrania naukowe,

2. wydaje i wspiera wydawanie czasopism naukowych, książek oraz innych publikacji z zakresu szeroko rozumianej proteomiki,

3. upowszechnia wiedzę o proteomice poprzez publiczne odczyty, wykłady oraz inne formy aktywności popularyzatorskiej,

4. wyraża opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania nauk przyrodniczych w kraju,

5. prowadzi działalność integrującą członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

6. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą oraz z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,

7. wyróżnia znaczące osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie.

§ 10

W ramach Towarzystwa mogą działać sekcje dedykowane różnym aspektom proteomiki.

 

Rozdział III - Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 11

Skład Towarzystwa tworzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec deklarujący gotowość pracy na rzecz realizacji celów Towarzystwa, w szczególności posiadający dorobek naukowy z zakresu proteomiki.

2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec szczególnie zasłużony dla rozwoju polskiej proteomiki.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów.

§ 13

1. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Towarzystwa podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje się w tajnym głosowaniu większością co najmniej 2/3 głosów.

3. Pisemny wniosek do Zarządu o nadanie godności członka honorowego złożyć może grupa co najmniej 10 członków Towarzystwa.

4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni Towarzystwa opłacają jednorazowe wpisowe oraz składki roczne,  w wysokości ustalonej  uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 15

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

1.       czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa oraz wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa.

2.       uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa, w Zjazdach Naukowych, sympozjach, konferencjach i zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,

3.       Członkowie honorowi Towarzystwa mają wszystkie prawa Członków zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

4.       Członkowie Towarzystwa, niebędący obywatelami Polski mają wszystkie prawa członków zwyczajnych lub honorowych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

5.       Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

§ 16

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

1. popierania i czynnej realizacji celów Towarzystwa,

2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,

3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków

4. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa oraz dbania o jego dobre imię poprzez swoją postawę i działania

§ 17

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1)      śmierci członka Towarzystwa,

2)      dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

3)      skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek przez okres 2 lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, a w przypadku członkostwa wspierającego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej,

4)      wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział IV - Władze Towarzystwa

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

4. Członkowie władz Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

2) uchwalanie zmian Statutu,

3) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) wybór prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

8) wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa,

9) ustalanie wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich na wniosek Zarządu,

10) rozpatrywanie spraw przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,

12) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia z Towarzystwa

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

14) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku Towarzystwa.

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim terminie, wyznaczonym po 30 minutowej przerwie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd co 2 lata w związku z zakończeniem kadencji.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Zebrania listami  poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, według przyjętego zwyczaju.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd:

1) z inicjatywy własnej Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa, złożony pisemnie Zarządowi.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Zebrania.

4.  Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd rozsyła listami  poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, według przyjętego zwyczaju.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Do uprawnień Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy również przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Towarzystwa poświęcone wyborom uzupełniającym do Władz Towarzystwa musi zostać zwołane w ciągu 3 miesięcy od momentu zaistnienia konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 

Zarząd

§ 23

2. W skład Zarządu wchodzi prezes oraz 4-6 członków Zarządu, wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w tajnym głosowaniu. Zarząd konstytuuje się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach, wiceprezes, skarbnik i jego sekretarz są wybierani spośród członków zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizowanie celów statutowych Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

3) opracowywanie programów działalności i projektów budżetowych Towarzystwa oraz sprawozdań z ich wykonania,

4) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa wniosków o ustalenie wysokości wpisowego i składek rocznych,

5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,

6) powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych lub innych organów pomocnych w realizacji celów statutowych,

7) inicjowanie i rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie proteomiki,

8) powoływanie komitetu organizacyjnego Kongresu Towarzystwa,

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,

10) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa wniosków o nadanie godności członka honorowego,

11) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3. Zarząd w czasie trwania kadencji może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących - w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby swych członków.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie  dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu a w przypadku oświadczeń dotyczących majątku Towarzystwa, w tym zaciągania zobowiązań konieczne jest współdziałanie  prezesa lub wiceprezesa Zarządu łącznie ze Skarbnikiem.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres kadencji Zarządu. Komisja Rewizyjna konstytuując się, wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji może dokooptować do swego składu 1 członka na miejsce członka ustępującego.

4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, przeprowadzana przynajmniej raz w roku, w szczególności dotycząca gospodarki finansowej w zakresie celowości, prawidłowości i4 rzetelności.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V - Majątek Towarzystwa

§ 27

Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa.

 

Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 28

Zmiana Statutu następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów, przy obecności (co najmniej) połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwołanym po 30 minutach przy obecności min. 25% liczby członków.

§ 29

1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwołanym po 30 minutach przy obecności min. 25% liczby członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez organ nadzorujący.